PōIHLŃäENÕ REGISTROVAN…HO UéIVATELE

RegistrovanŪ uěivatelť systťmu mohou nahlŪěet do cenŪku a objednŠvat zboěŪ v sekci Klenotnickżch polotovarý.

éŃDOST O REGISTRACI UéIVATELE

Pokud chcete objednŠvat zboěŪ v kategorii Klenotnickżch polotovarý, pouěijte nŠsledujŪcŪ formulŠÝ. éŠdost o registraci bude zpracovŠna naöŪm zŠstupcem a budete kontaktovŠn(a) bžhem nŠsledujŪcŪch dný.

OdeslŠnŪm registraŤnŪho formulŠÝe potvrzujete, ěe jste seznŠmen(a) s podmŪnkami ochrany osobnŪch ķdajý.

VYHLEDŃVŃNÕ

Vyhledejte zboěŪ podle nŠzvu, ŤŪsla produktu nebo popisu.

Vżkup zlata - cenŪk > PodmŪnky vżkupu zlata

1. ROZSAH A ZP√ôSOB V√ĚKUPU PROVOZOVEN SOLITER, a.s.

1.1. Rozsah v√Ĺkupu drah√Ĺch kov√Ļ

Veden√≠ spole√®nosti ur√®uje s√≠Ě prodejen, prodejn√≠ m√≠sta a jednotliv√© pracovn√≠ky, kte√ł√≠ vykupuj√≠ drah√© kovy.

 

1.2. Zp√Ļsob v√Ĺkupu

Pracovn√≠ci vykupuj√≠ zlat√© zlomky, zlat√© mince a ostatn√≠ drah√© kovy od obyvatel starö√≠ch 18-ti let za stanoven√© v√Ĺkupn√≠ ceny. V√Ĺkup se prov√°d√≠ po zjiöt√¨n√≠ totoěnosti prod√°vaj√≠c√≠ho.

 

2. OHODNOCOV√ĀN√ć ZLOMK√ô DRAH√ĚCH KOV√ô P√ėI V√ĚKUPU

 

2.1. Vykupuj√≠c√≠ pracovn√≠ci ohodnocuj√≠ zlomky drah√Ĺch kov√Ļ p√łi v√Ĺkupu takto :

 

a)¬†¬†¬†¬† ryzost DK zjiöĚuj√≠ p√łedevö√≠m podle √ļ√łedn√≠ zna√®ky (puncu) nebo √®rtem na prub√≠√łsk√©m kameni (buliěn√≠ku), srovn√°n√≠m pomoc√≠ zkuöebn√≠ch kyselin s √®rtem jehel zn√°m√© ryzosti. P√łej√≠m√°n√≠ slitin DK pouze odhadem je nep√ł√≠pustn√©.

Vykupuj√≠c√≠ je povinen vyzkouöet pomoc√≠ magnetu nep√ł√≠tomnost jin√©ho kovu a chemickou reakci kyseliny p√łi √®rtu na kameni nechat p√Ļsobit cca jednu minutu.

 

b)¬†¬†¬†¬† nelze-li takto ryzost bezpe√®n√¨ zjistit, zjiöĚuje se obsah DK taven√≠m a stanoven√≠m ryzosti homogenn√≠ho slitku. Tyto zkouöky prov√°d√≠ Puncovn√≠ √ļ√ład a jeho pobo√®ky individu√°ln√¨ na vyě√°d√°n√≠ a n√°klady z√°kazn√≠ka. Puncovn√≠ √ļ√ład vyd√°v√° ke slitku p√≠semn√© ov√¨√łen√≠ (√ļ√łedn√≠ n√°lez). √ö√łedn√≠ n√°lez ryzosti a hmotnosti slitku je uveden na s√°√®ku, ve kter√©m je slitek √ļ√łedn√¨ zape√®et√¨n. Tyto zkouöky t√©ě prov√°d√≠ laborato√ł spole√®nosti SOLITER, a.s.

U st√ł√≠brn√Ĺch slitk√Ļ, kter√© pro jejich velikost nelze do s√°√®ku uzav√ł√≠t, je s√°√®ek s √ļ√łedn√≠m n√°lezem p√łiloěen a slitek se identifikuje podle √ļdaj√Ļ vyraěen√Ĺch na slitku (znak na slitky, √®√≠slo √ļ√łedn√≠ho n√°lezu, ryzost a hmotnost), kter√© mus√≠ b√Ĺt totoěn√© s √ļdaji na s√°√®ku.

U zlat√Ĺch slitk√Ļ zkouöen√Ĺch chemicky jsou na √ļ√łedn√≠m n√°lezu dva √ļdaje :

- hmotnost a ryzost vlastního slitku

- hmotnost ryz√≠ho kovu po chemick√© zkouöce

Ryz√≠ kov z chemick√© zkouöky je uzav√łen v samostatn√©m s√°√®ku, na kter√©m je uvedena jeho hmotnost a √®√≠slo √ļ√łedn√≠ho n√°lezu, bu√Į uvnit√ł s√°√®ku se slitkem nebo v s√°√®ku p√łiloěen√©m k v√¨tö√≠mu slitku. Tyto drah√© kovy je nutno vykupovat jako dv√¨ poloěky o rozd√≠ln√Ĺch ryzostech.

 

c)¬†¬†¬†¬† √ļ√łedn√¨ ov√¨√łen√© slitky bal√≠ Puncovn√≠ √ļ√ład do dvojit√©ho bezpe√®nostn√≠ho s√°√®ku. P√łi p√łej√≠mce slitku od obyvatel je nutn√© vědy p√łekontrolovat neporuöenost pomocn√©ho i √ļ√łedn√≠ho s√°√®ku a celistvost ochrann√©ho ornamentu.

 

d)¬†¬†¬†¬† znaleck√Ĺ posudek nenahrazuje √ļ√łedn√≠ n√°lez Puncovn√≠ho √ļ√ładu.

 

e)¬†¬†¬†¬† ozna√®en√≠ slitk√Ļ Puncovn√≠m √ļ√ładem :

- zlat√© slitky do 50 g a st√ł√≠brn√© slitky do 1.500 g Ė ozna√®eno znakem na slitky

- zlat√© slitky od 50 g do 1.500 g Ė ozna√®eno znakem na slitky a √®√≠slem √ļ√łedn√≠ho n√°lezu

- na ostatn√≠ch slitc√≠ch budou vyraěeny Ė znak na slitky, √®√≠slo √ļ√łedn√≠ho n√°lezu, hmotnost a ryzost.

 

f)¬†¬†¬†¬† poěaduje-li z√°kazn√≠k pouze zjiöt√¨n√≠ ryzosti na kameni nebo zv√°ěen√≠ zlomk√Ļ, vy√ļ√®tov√°n√≠ za tuto sluěbu se provede dle platn√©ho cen√≠ku.

 

2.2. Nab√≠zen√© DK mus√≠ b√Ĺt p√łed p√łevzet√≠m prohl√©dnuty a prozkoum√°ny, zda v nich nen√≠ p√łim√≠ch√°n neprav√Ĺ kov nebo p√łedm√¨t s niěö√≠ ryzost√≠. Zlomky i dalö√≠ vykupovan√© p√łedm√¨ty z DK, kter√© maj√≠ b√Ĺt koupeny za v√Ĺkupn√≠ cenu materi√°lu, mus√≠ b√Ĺt d√Ļkladn√¨ o√®iöt√¨ny, vyjmuty kameny a odstran√¨ny vöechny ostatn√≠ materi√°ly (c√≠n, smalt, p√©rka z karabinek a krouěk√Ļ, neprav√© n√Ĺty, apod.) i jin√© n√°pln√¨ z dut√Ĺch p√łedm√¨t√Ļ (nap√ł. neprav√Ĺm kovem vyztuěen√© pl√°öt√¨, neprav√© nebo vypln√¨n√© obl√≠ky apod.).

 

2.3. Vykupuj√≠c√≠ mus√≠ otev√ł√≠t s√°√®ek se slitkem, √ļ√łedn√¨ uzav√łen√Ĺm Puncovn√≠m √ļ√ładem, v p√ł√≠tomnosti z√°kazn√≠ka, pokud nen√≠ balen v pr√Ļhledn√© f√≥lii, aby se p√łesv√¨d√®il, ěe s√°√®ek obsahuje drah√Ĺ kov a p√łekontroloval hmotnost uvedenou na s√°√®ku. Pro vykoupen√≠ slitku jsou posta√®uj√≠c√≠ √ļdaje uveden√© na zape√®et√¨n√©m s√°√®ku, p√łedloěen√≠ bolety nen√≠ podm√≠nkou v√Ĺkupu.

 

2.4. P√łi v√Ĺm√¨n√¨ a v√Ĺkupu zlat√Ĺch a st√ł√≠brn√Ĺch zpracovatelsk√Ĺch odpad√Ļ, pilin, odst√łiěk√Ļ a jin√Ĺch odpad√Ļ, u kter√Ĺch nen√≠ zjiöt√¨na ryzost kovu, n√°sleduje tento postup :

P√łed z√°kazn√≠kem budou veöker√© odpady zv√°ěeny, uzav√łeny a zape√®et√¨ny do obalu a podeps√°ny. D√°le bude vypln√¨n Protokol o p√łed√°n√≠ / p√łevzet√≠ k tavb√¨. Takto zabezpe√®en√© odpady budou p√łed√°ny tavebn√≠ komisi.

Vykupuj√≠c√≠ m√° pr√°vo v pochybnostech v√Ĺkup zcela odm√≠tnout.

 

3. V√ĚKUP ZLAT√ĚCH ZLOMK√ô A MINC√ć

 

3.1. P√łedm√¨t v√Ĺkupu a stanoven√≠ ryzosti


a) zlaté zlomky se vykupují v tìchto ryzostech

- oznaèené

- neoznaèené

24 KT p√łedm√¨ty (999,9)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† za 999/000

22 KT p√łedm√¨ty (916/000)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† za 900/000

18 KT p√łedm√¨ty (750/000)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† za 735/000

14 KT p√łedm√¨ty (585/000)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† za 570/000

9 KT zlat√© v√Ĺrobky (375/000) ¬†¬† za 360/000

8 KT zlat√© v√Ĺrobky (333/000)¬†¬†¬† za 310/000

6 KT zlat√© v√Ĺrobky Ė √ļ√łedn√¨

oznaèené 250/000                     za 230/000

zlat. v√Ĺrobky ozna√®en√© NG nebo

NZ                                                              za 200/000

 

b)¬†zlat√© mince se p√łij√≠maj√≠ s p√łihl√©dnut√≠m na √®istotu povrchu za skute√®nou hmotnost zjiöt√¨nou p√łev√°ěen√≠m a v ryzostech, kter√© pro n√¨ p√łizn√°v√° Emituj√≠c√≠ banka. U zlat√Ĺch minc√≠ se zkouöka √®rtem na kameni neprov√°d√≠.

 

c)¬†zlat√© slitky se vykupuj√≠ pouze po p√łedchoz√≠m zjiöt√¨n√≠ ryzosti Puncovn√≠m √ļ√ładem nebo laborato√ł√≠ spole√®nosti SOLITER, a.s. se sr√°ěkou 10/1000.

 

d)¬†zlat√© p√łedm√¨ty bez √ļ√łedn√≠ho ozna√®en√≠ se vykupuj√≠ po zkouöce √®rtem na kameni a p√Ļsoben√≠m kyselin zn√°m√© ryzosti se sr√°ěkou dle bodu 1.a.

 

e)¬†zlat√© m√Ļstky se vykupuj√≠ n√°sledovn√¨:

 

A - zcela √®ist√©, bez z√Ļstatku zub√Ļ a zjevn√Ĺch ocelov√Ĺch trn√Ļ:

- zapo√®√≠t√°van√° hmotnost - 90% zjiöt√¨n√© hmotnosti

- ryzost - po zjiöt√¨n√≠ √®rtem na kameni:

zjistìná zapoèítávaná

916/000 750/000

650/000, 635/000 585/000

540/000 375/000

niěö√≠ ryzost 375/000

 

B - se sklovinou, ocelov√Ĺmi trny:

- zapo√®√≠t√°van√° hmotnost - 70% zjiöt√¨n√© hmotnosti

- ryzost - viz v√Ĺöe

Pokud z√°kazn√≠k uvede ryzost vyöö√≠ neě 750/000, mus√≠ b√Ĺt toto potvrzeno zkouökou na kameni a v√Ĺkup je pak moěn√© prov√©st za ryzost 750/000 a ve hmotnosti uveden√© v√Ĺöe.

 

4. V√ĚKUP ST√ė√ćBRN√ĚCH ZLOMK√ô A MINC√ć


4.1. P√łedm√¨t v√Ĺkupu a stanoven√≠ ryzosti

 

a)¬†st√ł√≠brn√© p√łedm√¨ty opat√łen√© √ļ√łedn√≠ zna√®kou, dle kter√© lze ur√®it ryzost, se vykupuj√≠ se sr√°ěkou 20/000.

 

b)¬†st√ł√≠brn√© mince se vykupuj√≠ ve zjiöt√¨n√© hmotnosti s p√łihl√©dnut√≠m k √®istot√¨ povrchu a ryzosti se sr√°ěkou 10/000.

 

c)¬†st√ł√≠brn√© slitky se vykupuj√≠ na z√°klad√¨ √ļ√łedn√≠ho n√°lezu Puncovn√≠ho √ļ√ładu se sr√°ěkou 20/000.

 

5. VYSTAVOV√ĀN√ć DOKLAD√ô A PROPL√ĀCEN√ć ZLOMK√ô DRAH√ĚCH KOV√ô


5.1. Zjiöt√¨n√° ryzost a hmotnost vöech vykupovan√Ĺch zlomk√Ļ mus√≠ b√Ĺt potvrzena na dokladech vykupuj√≠c√≠m pracovn√≠kem. Jako doklad o v√Ĺkupu pouě√≠vaj√≠ provozovny v√Ĺkupov√© paragony nebo po√®√≠ta√®ov√Ĺ v√Ĺstup (doklad) s t√¨mito n√°leěitostmi :

- popis p√łedm√¨t√Ļ (nap√ł. zlat√Ĺ prsten, zlat√Ĺ duk√°t, zlat√© zlomky, ...)

- hmotnost zjiöt√¨n√° p√łev√°ěen√≠m

- zjiöt√¨n√° ryzost

- p√łepo√®ten√° hmotnost

- u zlata na ryzí kov

- u st√ł√≠bra na ryz√≠ kov

- v√Ĺkupn√≠ cena na 1 g p√łepo√®ten√© hmotnosti

- po√®et vykoupen√Ĺch kus√Ļ Ė pokud je tento po√®et zjistiteln√Ĺ p√łepo√®√≠t√°v√°n√≠m a kdy vykupovan√Ĺ p√łedm√¨t tvo√ł√≠ ucelen√Ĺ kus. P√łi v√Ĺkupu zlat√Ĺch minc√≠ je nutno uv√°d√¨t vědy po√®et kus√Ļ.

- v√Ĺkupn√≠ cena celkem

- datum v√Ĺkupu

- podpis vykupujícího

Propl√°cen√≠ zlomk√Ļ drah√Ĺch kov√Ļ se prov√°d√≠ z pokladn√≠ hotovosti.

 

5.2. Vykoupen√© zlomky DK mus√≠ b√Ĺt rozt√ł√≠d√¨ny podle ryzosti a nesm√¨j√≠ b√Ĺt spolu sm√≠ch√°ny. Zlat√© zlomky a zlat√© mince mus√≠ b√Ĺt √ł√°dn√¨ uloěeny v trezoru, st√ł√≠brn√© zlomky a mince v uzamykateln√© sk√ł√≠ni.

 

5.3. Provozovny pov√¨√łen√© v√Ĺkupem DK mus√≠ m√≠t na viditeln√©m m√≠st√¨ um√≠st√¨ny :

- podm√≠nky v√Ĺkupu drah√Ĺch kov√Ļ od ob√®an√Ļ (obchodn√≠ podm√≠nky)

- cena za 1 g ryz√≠ho Au a Ag pro dan√Ĺ den

- vyobrazen√≠ √®esk√Ĺch puncovn√≠ch zna√®ek

 

5.4. Provozovna pov√¨√łen√° v√Ĺkupem DK je povinna na poě√°d√°n√≠ p√łedloěit kontroln√≠mu org√°nu ĄPokyny pro prov√°d√¨n√≠ v√Ĺkupu drah√Ĺch kov√Ļď. D√°le mus√≠ m√≠t k dispozici :

- z√°kon √®. 539/92, vyhl√°öku √®. 53/1993 Sb. a z√°kon √®. 363/2003 Sb.

- seznam puncovn√≠ch zna√®ek platn√Ĺch na √ļzem√≠ √ąR.

 

 

SOLITER, a.s.

N√°draěn√≠ 10/148, Jablonec nad Nisou

I√ą : 00480835, DI√ą : CZ00480835

tel. : 483 347 505, fax : 483 347 701

e-mail : info@soliter.cz, www.soliter.cz

V Jablonci nad Nisou 19. 3. 2010

SOLITER, a.s. - NŠdraěnŪ 148/10, 46601 Jablonec nad Nisou, Czech Republic